Kumusta sa ngayon ang paghahanda sa Tuloy-Daloy bahaginan/exhibit? `

H56 TRAVELING TO H32 LASTING

H56 PAGLALAKBAY

Traveller, creating small success.
Travelling, constancy brings good fortune.

Tuloy-daloy lang sa paglalakabay
at unti-unting nagtatagumpay

Wise Action
A noble one is clear and thoughtful
in administering punishments,
and does not draw out legal proceedings.

Malinaw at pinagninilayan
ang isasagawa
at hindi na kailangang kumplikahin pa.

Line 2
Traveller comes to a resting place,
Cherishes his own,
Gains a young helper.
Constancy.

Line 2: (tungkol sa estado ng sitwasyon)
May malinaw ng patutunguhan
at mas lalo pang napapayaman.
May tulong na dumarating
kaya Tuloy-daloy lang.

Line 6
The bird burns its nest.
Travelling people first laugh,
afterwards cry out and weep.
Lose cattle in Yi. Pitfall.’

Line 6: (tungkol sa pagninilay at pagpaparaya)
Bumabalik ang phoenix sa abo
Magparaya nang may tuwa at luha
sa mga nagawa at hindi nagawa.

Magiging

H32 LASTING/NAGTATAGAL

‘Lasting, creating success.
Not a mistake.
Constancy bears fruit,
Fruitful to have a direction to go.’

Nagtatagal ang tagumpay
walang mali’t namumunga
at may kararatnan

Wise Action
A noble one stands firm
and does not change his bearings
.

Itong pinaninindigan
hindi na kailangang palitan.